Листа на закони од областа на животната средина

Животна средина

Закон за изменување на Законот за животна средина „Службен весник на РМ“ бр. 83/09 од 03.07.2009 год.

Закон за изменување на Законот за животна средина „Службен весник на РМ“ бр. 159/08 од 22.12.2008 год.

Закон за изменување и дополнување на законот за животна средина „Службен весник на РМ“ бр. 24/07 од 01.03.2007 год.

Закон за животната средина „Службен весник на РМ“ бр. 53/05 од 05.07.2005 год.

Заштита на природата

Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на природата „Службен весник на РМ“ бр. 84/07 од 04.07.2007 год.

Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на природата „Службен весник на РМ“ бр. 14/06 од 03.02.2006 год.

Закон за заштита на природата „Службен весник на РМ“ бр. 67/04 од 04.10.2004 год.

Заштита од бучава

Закон за заштита од бучава во животната средина „Службен весник на РМ“ бр. 79/07 од 25.06.2007 год

Управување со отпад

Закон за управување со отпад ( пречистен текст) „Службен весник на Република Македонија “ бр. 09/11 од 25.01.2011 год.

Закон за изменување и дополнување на законот за управување со отпад „Службен весник на Република Македонија “ бр. 134/08 од 13.11.2008 год.

Закон за изменување и дополнување на законот за управување со отпад „Службен весник на Република Македонија “ бр. 102/08 од 18.08.2008 год.

Закон за изменување и дополнување на законот за управување со отпадот „Службен весник на Република Македонија“ 107/07 од 07.09.2007 год.

Исправки на Законот за управување со отпадот „Службен весник на Република Македонија “ бр.71/04 од 13.10.2004 год.

Закон за управување со отпадот „Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04 од 05.10.2004 год.

Закон за батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори „Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10 од 21.10.2010 год.

Закон за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема„Службен весник на РМ“бр. 6/12 од 13.01.2012 год.

Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за управување со пакување и отпад од пакување „Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/11 од 03.10.2011 год.

Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за управување со пакување и отпад од пакување „Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/11 од 08.04.2011 год.

Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за управување со пакување и отпад од пакување „Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11 од 11.02.2011 год.

Закон за управување со пакување и отпад од пакување „Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/09 од 30.12.2009 год.

Квалитет на амбиентен воздух

Закон за изменување и дополнување на Законот за квалитетот на амбиентниот воздух „Службен весник на РМ“ бр. 47/11 од 08.04.2011 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за квалитетот на амбиентниот воздух „Службен весник на РМ“ бр. 35/10 од 12.03.2010 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за квалитетот на амбиентниот воздух„Службен весник на РМ“ бр. 92/07 од 24.07.2007 год.

Закон за квалитетот на амбиентниот воздух„Службен весник на РМ“ бр. 67/04 од 04.10.2004 год.

Генетски модифицирани организми

Закон за генетски модифицирани организми „Службен весник на РМ“ бр. 35/08 од 14.03.2008 год.

Просторно планирање

Закон за просторно и урбанистичко планирање„Службен весник на РМ“ бр. 51/2005

Корисни адреси

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

СТУДЕНТСКИ ВОДИЧ ЗА ГЛОБАЛНИ КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ

NASA KIDS - CLIMATE CHANGES

КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ - ЗА ДЕЦА

ГЛОБАЛНО ЗАТОПЛУВАЊЕ - ЗА ДЕЦА

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

ВИДЕО: ГЛОБАЛНО ЗАТОПЛУВАЊЕ И КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ