Проекти

ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА СОБИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕН И ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД И ОТПАДНИ БАТЕРИИ ВО СКОПЈЕ И БИТОЛА


Проектен број

Централна област

Период

MKD/SGP/OP6/Y3/CORE/CH/2017/12

Хемикалии

Септември 2017 – Ноември 2018


Краток опис

Генерална цел на проектот е зголемени количини на електричен и електронски отпад и отпадни батерии кои ќе завршат на рециклажа, во лиценцирани компании за таа дејност во Република Македонија и зголемени социјално-економски и родови услови на заедниците


ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА СОБИРАЊЕ И СПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИТЕ СИЈАЛИЦИ И ФЛУОРЕСЦЕНТНИ ЛАМБИ КАКО ДЕЛ ОД ПРОЕКТОТ ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА СОБИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕН И ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД И ОТПАДНИ БАТЕРИИ ВО СКОПЈЕ И БИТОЛА


Проектен број

Централна област

Период

MKD/SGP/OP6/Y3/CORE/СН/2018/04

Хемикалии

Декември 2018 – Декември 2019


Краток опис

Целта на проектот е преку локални пристапи да се намали негативното влијание врз здравјето на луѓето и животната средина од несоодветното управување со отпад од електрична и електронска опрема и отпадни батерии, кои содржат НОЗ и тешки елементи во својот состав. Со проектот се цели намалување на негативното влијание врз здравјето на луѓето и животната средина од несоодветното управување со отпадни сијалици и флуоресцентни ламби кои содржат НОЗ и тешки метали во својот состав.


Обука на локалните инспектори за животна средина и комуналните редари со цел запознавање со обврските кои произлегуваат од новите предлог закони за управување со отпад и новиот Национален План за Управување со Отпад 2020-2030


Период

Август 2020 – Септември 2020


Краток опис

Цел на проектот: Подигнување на јавната свест и одржување на обуки за информирање на овластените инспектори за животна средина и комуналните редари за обврските кои произлегуваат од од новите шест предлог закони за управување со отпад и новиот Национален План за Управување со Отпад 2020-2030

Целна група опфатена со проектот: Овластени инспектори за животна средина и комуналните редари од сите општини во Р. С. Македонија


Изработка на предлог подзаконски акти кои произлегуваат од регулативата за проширена одговорност на производителите и управување со пакување и отпад од пакување


Проектен број

Централна област

Период

MKD/SGP/OP7/Y2/CORE/2021/CH/01

Управување со отпад

Јануари 2022 – Декември 2022


Краток опис

Генерална цел на проектот е воведување на нова стратегија за спроведување и воопшто носење на одлуки и национални политики преку механизми на учество на пошироката јавност при донесување на ваквите одлуки или политики.