За Нас

За вас „Планктониум“ може да:

· Организира стручни јавни настани, работилници, семинари, конференции од областа на заштитата на животната средина.
· Обезбедува домашни и меѓународни експерти во областа на одржливиот развој и управувањето со сите медиуми во животната средина.
· Подготвува Планови и програми за управување со отпад.
· Подготува Елаборати и Студии за оценка на влијанието врз животната средина.
· Обезбедува Управител со отпад за Вашата компанија и
· Други консултантски услуги во делот на национaлното и европското законадвство за животна средина.

Заштита на природата

1. Животна средина е просторот со сите живи организми и природни богатства, односно природните и создадените вредности, нивните меѓусебни односи и вкупниот простор во кој живее човекот и во кој се сместени населбите, добрата во општа употреба, индустриските и другите објекти, вклучувајќи ги и медиумите и областите на животната средина;

2. Заштита и унапредување на животната средина е систем на мерки и активности (општествени, политички, социјални, економски, технички, образовни и други) со кои се обезбедува поддршка и создавање на услови за заштита од загадување, деградација и влијание на/врз медиумите и одделните области на животната средина (заштита од осиромашување на озонската обвивка, спречување на штетната бучава и вибрации; заштита од јонизирачко и од нејонизирачко зрачење; заштита од непријатна миризба и користење и депонирање на отпадоците и друг вид на заштита на животната средина);

3. Природни богатства е секој изворен составен дел на природата, како што се растенија, габи, животни, минерали, фосили, вода, почва итн.

4. Природни наследства се делови од природата и локалитети кои се состојат од геолошки, физичко-географски или биолошки формации или група такви формации кои имаат исклучителна вредност од естетска, конзервациска или научна гледна точка. Природно наследство може да биде: заштитено подрачје, строго заштитен или заштитен див вид, карактеристични минерали и фосили или спелеолошки објекти;

5. Природен ресурс, во смисла на одговорност на штета предизвикана врз животната средина, е заштитен вид или природно живеалиште, вода и почва;

6. НАТУРА 2000
Во мај 1992 година владите на Европските заедници усвоеното законодавство со цел да се заштити најсериозно загрозени живеалишта и видови низ Европа. Овој закон се нарекува Директивата за живеалишта и ја надополнува Директивата за птици донесена во 1979 година. Овие две директиви се основа на создавањето на Натура 2000 мрежа на заштитени подрачја.

Директивата за птици бара формирање на подрачја под посебна заштита - спас за птиците. Директивата за живеалишта слично бара посебни подрачја на зачувување, за да бидат назначени живеалишта за сте видови освен птици. Заедно, ја сочинуваат Натура 2000 мрежа на заштитени подрачја. Исто така, мрежата Натура 2000 е придонес на ЕУ на "Емералд мрежата" на подрачја од посебен интерес за зачувување (ASCIs) поставена од Бернската конвенција за заштита на дивиот свет и природните живеалишта. Натура 2000 е исто така клучен придонес во Програмата за работа на заштитени подрачја од Конвенцијата за биолошка разновидност.

Образование

Успешното спроведување на заштитата на животната средина бара детална стратегија на образование и во јавниот и во приватниот сектор. Треба да се направат напори за да се зголеми разбирањето на постапките што треба да се преземат и на примерите на заштита и унапредување преку многу механизми: да се подучат наставниците; учениците, да се влијае врз водачите, политичарите и да се воспостават форуми со цел да се подучат граѓаните преку средствата за масовна комуникација. Покрај ова, потребно е организациите да добијат дополнителни информации за своите производи од перспективата „ од лулка до гроб". Со овие информации и сфаќања ќе дојде до можности за заемно дејство со сите заинтересирани страни (пр. владата, општините, невладини организации) со цел да се осигури дека идната политика и насоките ќе се темелат на схолистичко разбирање на вкупните еколошки, економски и општествени влијанија во врска со предложената политика. Оваа функција на образованието потоа станува важна надворешна врска. Нејзината улога во иднина ќе биде не само внатрешна комуникација и образование туку и развивање процеси за проактивна надворешна комуникација. .

Одржлив развој

Нашата животна средина работи на нашите сегашни и идни потреби дефинирани со правилата на законите на природата. Ако застраниме од тие закони, целиот глобален систем ќе страда, а со тоа и поддржувањето на животот, вклучувајки ја човековата благосостојба и економските активности.

Со цел да се постигне рамнотежа во сиот овој глобален систем, воедно и ефикасно да се оствари одржливиот развој во една држава, ќе треба да се земат предвид повеќе стратегии и да се развијат низа методи за да се постигнат саканите резултати. Двете клучни стратегии достапни се образованието и политиката. Планот за спроведување на одржливиот развој пак, ќе треба да ги стави во употреба достапните методи за развој на најдобра опција на дејствување.

Успешното спроведување на одржливиот развој бара детална стратегија на образование и во јавниот и во приватниот сектор. Треба да се направат напори за да се зголеми разбирањето на постапките што треба да се преземат и на примерите на заштита и унапредување преку многу механизми: да се подучат наставниците; учениците, да се влијае врз водачите, политичарите и да се воспостават форуми со цел да се подучат граѓаните преку средствата за масовна комуникација. Покрај ова, организациите е потребно да добијат дополнителни информации за своите производи од перспективата „oд лулка до гроб". Со овие информации и сфаќања ќе дојде до можности за заемно дејство со сите заинтересирани страни (пр. владата, општините, невладини организации) со цел да се осигури дека идната политика и насоките ќе се темелат на схолистичко разбирање на вкупните еколошки, економски и општествени влијанија во врска со предложената политика. Оваа функција на образованието потоа станува важна надворешна врска. Нејзината улога во иднина ќе биде не само внатрешна комуникација и образование туку и развивање процеси за проактивна надворешна комуникација .